Vítá Vás obec Netřebice

Obecní symboly

NETŘEBICE znak barva - jpg.jpg

Archivní prùzkum ukázal, že nezřetelné otisky pečeti obce se pravděpodobně nacházejí v Indikačních skicách Stabilního katastru z roku 1842.
Lze tak soudit podle dobře doložených, zřetelných otiskù nápisového razítka panství Poděbrady, v jehož přítomnosti se nalézají zcela
nezřetelné otisky další pečeti, která tedy nejspíše byla pečetí obce Netřebice a – na základě komparace s pečetěmi sousedních obcí téhož
panství – mùžeme usuzovat, že se jednalo rovněž o nápisovou pečeť (bez obrazového obsahu) otištìnou černou barvou na karton.
Při nemožnosti navázání na historickou pečeť obce obsahuje návrh znaku obce následující znakové figury vykreslující relevantní historickogeo­grafické
charakteristiky obce:

  • Obecná figura zvonu je symbolem čtyřhranné zvonice ze 2. poloviny19­.století.
  • Obecná figura lipových listù s plodenstvím připomíná lipový park ve vsi, o kterém se uvádí, že byl vysazen v roce 1917, resp. ve třicátých letech minulého století, a že čítá na 60 exemplářů lípy malolisté.
  • Figura maltézského, tzn. osmihrotého kříže symbolizuje první zmínku o obci uváděnou v roce 1185, resp.1186, kdy měla Alžběta, manželka knížete Bedřicha, darovat díl vsi křížovníkùm svatomářským (čili johanitům neboli maltézským rytířům).
  • Heroldský figurální motiv stříbrných, navzájem se dotýkajících kostek symbolizuje kostky cukru a připomíná tak historickou tradici polního hospodářství a zvláště pěstování cukrové řepy a někdejší úzkorozchodnou řepařskou dráhu.
  • Znakové tinktury, tzn. kovy a barvy, mají následující symboliku: Zlatá
(žlutá) je symbolem polního hospodářství; zelená odkazuje na venkovskou krajinu a lípy; stříbrná (bílá) a modrá připomínají někdejší blízký rybník Blato a odvodnění polních pozemkù; stříbrná (bílá) a červená jsou pak tinkturami znaku maltézských rytířù.


Užití obecních symbolů podléhá schválení orgánem obce. Svévolné užívání nebo upravování symbolů je zakázáno.
  Prosím čekejte...