Vítá Vás obec Netřebice

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a

dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Název

Obec Netřebice

2. Důvod a způsob založení

Obec Netřebice je územním samosprávným společenstvím občanů založeným dle zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích. V současnosti se právní postavení obce řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Obec je veřejnoprávní korporací, má postavení právnické osoby – v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Obec rovněž vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona o obcích. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.


3. Organizační struktura

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou starosta, obecní úřad a případné zvláštní orgány obce (komise, výbory apod). V obci se vzhledem k nízkému počtu členů zastupitelstva rada obce nevolí, a její pravomoc proto vykonává starosta s výjimkou záležitostí, v nichž zákon o obcích tuto pravomoc svěřuje zastupitelstvu obce (§ 102 odst. 4 zákona o obcích).

a) Organizační schéma obce:

Zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo obce zřizuje následující výbory:
Finanční
Kontrolní
V obci nepůsobí obecní policie.

Starosta
Starosta obce zřizuje následující komise:
aktuálně žádné
Obecní úřad

Odbory obecního úřadu:
není členěn na odboru
Tajemník obecního úřadu tato funkce není zřízena.

b) Obcí zřizované nebo řízené organizace:

Základní škola

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Přesný název: Obec Netřebice
Název ulice, č.p./č.e. nebo č.or.: Netřebice 80
Název obce: Netřebice
PSČ, adresní pošta: 288 02 Nymburk

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Přesný název: Obec Netřebice
Název ulice, č.p./č.e. nebo č.or.: Netřebice 80
Název obce: Netřebice
PSČ, adresní pošta: 288 02 Nymburk

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 16:00

Středa: 08:00 – 17:00

4.4 Telefonní čísla

325 652 112 (obecní úřad – pevná)

732 622 204 (starosta)

4.5 Adresa internetových stránek

www.netrebice.cz

4.6 Adresa podatelny

oficiální
Obecní úřad Netřebice
Netřebice 80
288 02 Nymburk 2

4.7 Elektronická adresa podatelny

ou.netrebice@tis­cali.cz (podatelna)

4.8 Datová schránka

qnrapd2

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 33121191, kód banky: 0100

6. IČO

00640581

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.. lze podat následujícími způsoby:

Osobní podání (ústně či písemně) – na obecním úřadě: Obec Netřebice, Netřebice 80 Netřebice
Elektronické podání – prostřednictvím elektronické podatelny na adresu ou.netrebice@tiscali.cz
Elektronické podání – prostřednictvím datové schránky ISDS qnrapd2
Písemné podání poštou – na adresu obecního úřadu: Obec Netřebice, Netřebice 80 Netřebice, 288 02 Nymburk
Telefonické podání – tel.číslo 325 652 112 (obecní úřad – pevná)

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel obecní úřad. Lhůta pro vyřízení žádosti činí 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, lhůta může být prodloužena o 10 dnů ze závažných důvodů dle zákona.

10. Příjem podání a podnětů

10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob


Nebyl nalezen žádný soubor

Žádosti, návrhy, podněty, stížnosti a další podání je možné podat následujícími způsoby:

Osobní podání (ústně či písemně) – na obecním úřadě: Obec Netřebice, Neteřbice 80 Netřebice
Elektronické podání – prostřednictvím elektronické podatelny na adresu ou.netrebice@tiscali.cz
Elektronické podání – prostřednictvím datové schránky ISDS qnrapd2
Písemné podání poštou – na adresu obecního úřadu: Obec Netřebice, Netřebice 80 Netřebice, 288 02 Nymburk
Telefonické podání – tel.číslo 325 652 112 (obecní úřad – pevná)

10.2. Opravné prostředky

Opravné prostředky podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je obecným procesním předpisem upravujícím postup při rozhodování orgánů obce jakožto správních orgánů. Opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí správního orgánu, vydanému ve správním řízení podle správního řádu, je odvolání.

Postup dle správního řádu se uplatní tehdy, nestanoví-li jiný postup zvláštní zákon (např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, apod.) nebo nejedná-li se o samostatnou zvláštní právní úpravu (např. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění). Ve vydaných rozhodnutích je vždy obsaženo poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele (zda je možné odvolání podat, jaká je odvolací lhůta, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává).

Odvolání se podává u obecního úřadu, který napadené rozhodnutí.

10.3. Formuláře

10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace naleznete na Portálu veřejné správy

11. Předpisy

11.1 Nejdůleži­tější používané předpisy

Obec jedná a rozhoduje zejména podle níže uvedených právních předpisů, jejichž aktuální platné znění naleznete na stránkách Portálu veřejné správy České republiky. Tyto právní předpisy jsou rovněž k nahlédnutí veřejnosti na obecním úřadě v úředních hodinách.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. – ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. – LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
Zákon č. 301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zá­konů

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

14.1. Rozsudky

14.2. Výdaje na soudy

  Prosím čekejte...