Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek k.ú. Netřebice u Nymburka p.č.1032

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Nymburk, jako správní orgán věcně a místně příslušný, podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“), v souladu s ust. § 5 odst. 4 vyhlášky č. 227/2018 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci oznamuje, že návrh změn map BPEJ bude vyložen po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí od 17.1.2023 do 16.2.2023 na Státním pozemkovém úřadu, Krajském pozemkovém úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočce Nymburk a na Obecním úřadě v v obci Netřebice, kde je možné uplatňovat po dobu 30 dnů, tj. nejpozději do 16.2.2023 případné připomínky a námitky. Pobočka Nymburk po vyhodnocení došlých vyjádření provede aktualizaci BPEJ. K později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto.

Úřední deska

Vytvořil: - 17. 1. 2023 14:27

Přílohy
priloha_1130171448_2_Aktualizovana_mapa.pdf 303.1 kB Stáhnout
priloha_1130171448_3_Oznameni_o_vylozeni_zmen_map_BPEJ_-_Netrebice_u_Nymburka_p.c.1032.pdf 248.58 kB Stáhnout
  Prosím čekejte...